Raport kwartalny Q1-2019
Euro-Score rozpoczyna nowy rok z pozytywnym wynikiem

Drodzy Czytelnicy,

Euro-Score dobrze rozpoczął nowy 2019 rok. Można również zaobserwować pozytywny trend we wszystkich sześciu analizowanych krajach. Ten niemal równoległy rozwój mogliśmy już obserwować w przeszłości i wyraźnie pokazuje on, jak ściśle są ze sobą powiązane kraje europejskie.

Ten bliski związek zauważamy także w codziennej działalności. Wielu inwestorów prowadzi działalność transgraniczną i realizuje strategie ogólnoeuropejskie. Cała gospodarka korzysta z zalet zjednoczonej Europy. Mimo to głosy eurokrytyków brzmią coraz głośniej - to niepokojąca tendencja. Tym ważniejsze jest teraz zaangażowanie na rzecz Europy, ponieważ bez niej nie da się obejść. Unia Europejska jest potrzebna nie tylko dla naszej gospodarki, lecz również dla trwałego pokoju. Dlatego mam nadzieję, że po tegorocznych wyborach europejskich idea europejska będzie jeszcze intensywniej realizowana i że współpraca między krajami jeszcze bardziej się zacieśni.

Z serdecznymi pozdrowieniami


Sabine Barthauer

Kontakt

Pani Sabine Barthauer
Członek Zarządu

Euro-Score rozpoczyna nowy rok z pozytywnym wynikiem

Bilans europejskiej koniunktury nieruchomości za rok 2018 trzeba ocenić ogólnie negatywnie, na co w dużym stopniu wpłynęły tendencje spadkowe z czwartego kwartału. Tym bardziej cieszy fakt, że pierwszy kwartał 2019 roku znów rozwijał się pozytywnie, lekko poprawiając tym samym sytuację na początku roku. Po negatywnych wynikach Euro-Score w ciągu czterech miesięcy z rzędu, w styczniu po raz pierwszy pojawiła się nieznacznie pozytywna tendencja (+1,3%). Choć w lutym niemal zrównała się z poprzednim stanem (-1,1%), to w marcu z kolei ponownie była dodatnia (+1,3%). Mimo że pierwszy kwartał był zmienny, Euro-Score wzrósł o 1,6% i wynosi obecnie 236,8 punktów.

Oko REECOX Q1-2019

Deutsche Hypo Euro-Score

236,8

Najbardziej ożywiają się rynki nieruchomości we Francji i Hiszpanii

Ten pozytywny ogólnoeuropejski trend zasadniczo dotyczy wszystkich krajów uwzględnionych w ramach Deutsche Hypo REECOX. Szczególnie pozytywny był rozwój sytuacji we Francji i Hiszpanii. W obu krajach, po gwałtownych spadkach w poprzednim roku, w ciągu wszystkich trzech miesięcy pierwszego kwartału trend był pozytywny. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy kwartał wypadł w tych krajach również powyżej średniej. We Francji rynek nieruchomości wzrósł o 3,2%, a w Hiszpanii stopa zmian wyniosła 3,8%. W pozostałych krajach występowały wprawdzie w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału tendencje spadkowe, ale z wyjątkiem Wielkiej Brytanii były to spadki wynoszące mniej niż jeden punkt procentowy.

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q1-2019 / Q4-2018

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q4-2018 / Q1-2019
DE
upup
up
do
eq
do
up
GB
up
upup
dodo
eq
do
eq
PL
up
upup
do
eq
do
eq
NL
upup
up
do
eq
do
eq
FR
upup
upup
do
eq
do
up
ES
up
upup
up
eq
dodo
up