Raport kwartalny Q4-2020
Indeks REECOX Euro-Score z utrzymującą się tendencją wzrostową

Drodzy Czytelnicy,

patrząc na miniony rok 2020 widać wyraźnie, że był on zdominowany przede wszystkim przez pandemię COVID-19 i jej skutki. Społeczeństwo i praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki stanęły w obliczu poważnych wyzwań, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa przy jednoczesnym utrzymaniu działalności gospodarczej na jak najlepszym poziomie. Znalazło to również odzwierciedlenie w indeksie Euro-Score: w pierwszym i drugim kwartale odnotował on znaczny spadek. W połowie roku we wszystkich analizowanych krajach można było zaobserwować początkowe ożywienie, które trwało nadal w czwartym kwartale, choć w mniejszym stopniu. Ożywienie to było w dużej mierze spowodowane zmianami w indeksach giełdowych i nieruchomości – we wszystkich krajach objętych przeglądem zaobserwowano wyraźną stabilizację. Zasadniczo jednak tylko w przypadku indeksu REECOX Niemiec można było zaobserwować pozytywny wzrost o 2,2% w 2020 roku. Pozostałe kraje nie powróciły jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. Obecnie szczególne znaczenie dla dalszej poprawy sytuacji będzie miało zwiększenie zasięgu szczepień w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa w perspektywie długoterminowej.

Z serdecznymi pozdrowieniami


Andreas Rehfus

Kontakt

Pan Andreas Rehfus
Członek Zarządu

Indeks REECOX Euro-Score z utrzymującą się tendencją wzrostową

Oznaki poprawy indeksu Euro-Score w trzecim kwartale utrzymały się także w ostatnim kwartale. Po spadku w październiku (-1,4%) w listopadzie i grudniu ponownie odnotowano pozytywne tendencje ze wzrostem odpowiednio o 1,3% i 2,4%. Dzięki osiągnięciu na koniec roku 227 punktów Euro-Score ponownie zbliżył się do poziomu sprzed kryzysu. Niemniej jednak bilans całego roku 2020, który był zdominowany przez pandemię COVID-19, pozostaje ogólnie na niskim poziomie -3,0% ze względu na znaczne spadki cen na wiosnę. 

Oko REECOX Q4-2020

Deutsche Hypo Euro-Score

227,0

REECOX Niemiec jako jedyny osiągnął dodatni bilans roczny

Z poszczególnych wskaźników wynika, że w czwartym kwartale we wszystkich krajach objętych badaniem nadal utrzymywała się pozytywna tendencja indeksu REECOX obserwowana w poprzednim kwartale. Były to jednak stosunkowo umiarkowane wzrosty wynoszące maksymalnie 3,6% (REECOX Holandii). W ujęciu całorocznym wyraźnie zwycięża REECOX Niemiec. Był to jedyny indeks, który osiągnął pozytywny wynik roczny, wzrastając o 2,2% do 311 punktów. Wszystkie pozostałe kraje poniosły straty, niektóre z nich znaczne. Największy spadek odnotowano we Francji (-8,2% do 219,8 punktów), najmniejszy zaś w Hiszpanii (-4,8% do 169 punktów).

Zmiany zmiennych wejściowych i koniunktury na rynkach nieruchomości
Δ Q4-2020 / Q3-2020

Kraj

Wiodący indeks akcji

Indeks nieruchomości

Wskaźnik koniunktury

Bazowa stopa procentowa

Stopa procentowa dla 10-letnich obligacji państwowych

REECOX Q3-2020 / Q4-2020
DE
up
up
do
eq
eq
up
GB
upup
up
up
eq
eq
up
PL
upup
up
do
eq
do
up
NL
upup
upup
up
eq
do
up
FR
upup
upup
dodo
eq
do
eq
ES
upup
up
up
eq
do
up